රු5,990

Play O/L

DATA නැතුව O/L පාස් වෙන App එක

නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සැකසූ සියල විෂයන් අන්තර්ගත 10/11 ශ්‍රේණි සඳහාම විශේෂිත play O/L Offline app එක දැන් ඔබගේ ඕනෑම Android උපාංගයක් ඔස්සේ භාවිතා කල හැක.

Study Budy ලෙසින් එන නවතම play O/L app එකත් සමගින් ඕනෑම කෙනෙකුට ගැළපෙන ලෙසින් සැකසූ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයන පාඨමාලාවක්ද එක්කර ඇත.

මේ Offline app එකට අදාළ පාඩම් සියල්ල 64GB SD Card දෙකක අන්තර්ගත වේ.

මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර 0777 422522 අමතා ලබාගත හැක.

Category:

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “STUDY BUDDY 11”

Your email address will not be published.